അവാര്‍ഡ്‌ നിശയ്കു വന്ന അമല പോളിന്റെ ഡ്രസ്സ്‌ കണ്ടു കാണികള്‍ അന്തം വിട്ടു

News

അവാര്‍ഡ്‌ നിശയ്കു വന്ന അമല പോളിന്റെ ഡ്രസ്സ്‌ കണ്ടു കാണികള്‍ അന്തം വിട്ടു ഡ്രസ്സ്‌ ഒന്ന് മാറിയപ്പോ കാണേണ്ടതൊക്കെ നാട്ടുകാര് കണ്ടു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *