നടി നയൻതാരയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

News

നടി നയൻതാരയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു – തീർത്തും അവശനിലയിൽ ആണ് നയൻതാരയെ കണ്ടത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *