കോട്ടയത്ത് നടന്ന ആഡംബര വിവാഹിന്റെ 3 ആം ദിവസം നവ വരനെ പോലീസ് പൊക്കി

News

കോട്ടയത്ത് നടന്ന ആഡംബര വിവാഹിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം നവ വരനെ പോലീസ് പൊക്കി കാരണം കേട്ടാല്‍ ഞെട്ടും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *