വയനാട്ടില്‍ ഇന്നലെ യുവതി കുളിക്കാന്‍ പോയപ്പോള്‍ കണ്ട ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച

News

വയനാട്ടില്‍ ഇന്നലെ യുവതി കുളിക്കാന്‍ പോയപ്പോള്‍ വഴിയില്‍ കണ്ട രണ്ടു ഭീമന്‍ പാമ്പുകള്‍  മനകട്ടിയുള്ളവര്‍ കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *