ഇവളുമാർ പറഞ്ഞ സതീശേട്ടന്റെ മോൻ ഞാൻ ആണ് തേക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണം കേട്ടോ

News

ഇവളുമാർ പറഞ്ഞ സതീശേട്ടന്റെ മോൻ ഞാൻ ആണ്, ഞാൻ അവളെ തെക്കാൻ കാരണവും ഉണ്ട് കേട്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഞെട്ടും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *