മഞ്ജു വാര്യർ 100 ശതമാനം തന്നെ കൈവിട്ടു എന്ന് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ

News

മഞ്ജു വാര്യർ 100 ശതമാനം തന്നെ കൈവിട്ടു എന്ന് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ മന്ജുവിനെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *