നടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് വേണമെന്ന് ദിലീപ്

News

നടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് വേണമെന്ന് ദിലീപ് ഇതിനു സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ടോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *