കാവ്യ മാധവന്‍ അമ്മയാതിനുശേഷം വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് 

News

കാവ്യ മാധവന്‍ അമ്മയാതിനുശേഷം വീണ്ടും സിനിമയിലേക്ക് കുഞ്ഞും കാവ്യയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം ഉടന്‍ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *