നടി പാർവതി വിവാഹിതയായി, വാര്‍ത്ത സത്യം തന്നെവരനെ കണ്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഞെട്ടും

News

നടി പാർവതി വിവാഹിതയായി, വാര്‍ത്ത സത്യം തന്നെവരനെ കണ്ടാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഞെട്ടും വരൻ മലയാളി വീട്ടമ്മാരുടെ പ്രിയ സീരിയൽ നടൻ. ഷെയർ ചെഴുത ശെഷം ഓപ്പണ് ചെയ്യൂക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *