കൈകള്‍ ഇല്ലാത്ത സമദിന്റെ കൈയാവാന്‍ സഫ്വാന

News

കൈകള്‍ ഇല്ലാത്ത സമദിന്റെ കൈയാവാന്‍ സഫ്വാന മഹര്‍മാല അണിയിച്ച രംഗം കണ്ടുനിന്നവരില്‍ സന്തോഷ കണ്ണീര്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *