ഫോറന്‍സിക് സംഘം പൊളിച്ചടുക്കുന്നു

News

ഫോറന്‍സിക് സംഘം പൊളിച്ചടുക്കുന്നു കള്ളം പറഞ്ഞത് ലെക്ഷിമിയോ ഡ്രൈവറോ കള്ളത്തരം പുറത്താകുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *