പുലി മുരുക്കൻ സിനിമയില്‍ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ വലിയ അബദ്ധം

News

പുലി മുരുക്കൻ സിനിമയില്‍ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ വലിയ അബദ്ധം. ഇതു മുന്പ് അറിഞ്ഞിരുന്നെകില്‍ ഇത്രയും വിജയിക്കില്ലരുന്നു  മുതിര്‍ന്നവര്‍ മാത്രം കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *