സ്വന്തം മകനെ കൊന്നു കത്തിച്ച അമ്മ

News

സ്വന്തം മകനെ കൊന്നു കത്തിച്ച അമ്മ കുണ്ടറയില്‍ നടന്ന ആറും കൊലയുടെ യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങള്‍ ഇതാണ് ഇവരൊക്കെ ഒരു അമ്മയാണോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *