അവാര്‍ഡ് നിശയില്‍ എത്തിയ പ്രിയ വാര്യര്‍ കാണിച്ചത് കണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഞെട്ടി

News

അവാര്‍ഡ് നിശയില്‍ എത്തിയ പ്രിയ വാര്യര്‍ കാണിച്ചത് കണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഞെട്ടി – എന്തൊരു അഹങ്കാരം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *