മഞ്ജു വാര്യര്‍ ഇന്ന് ഇന്സടഗ്രമില്‍ ഇട്ട ഫോട്ടോ കണ്ടു മലയാളികള്‍ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്

News

മഞ്ജു വാര്യര്‍ ഇന്ന് ഇന്സടഗ്രമില്‍ ഇട്ട ഫോട്ടോ കണ്ടു മലയാളികള്‍ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പത്തു മിനിറ്റില്‍ മഞ്ജു ഫോട്ടോ ഡിലീറ്റു ചെയ്തു കാരണം അറിഞ്ഞാല്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *