മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടൻ അന്തരിച്ചു കാണാൻ താരങ്ങൾ ഒഴുകി എത്തുന്നു

News

മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടൻ അന്തരിച്ചു കാണാൻ താരങ്ങൾ ഒഴുകി എത്തുന്നു മലയാള സിനിമയ്ക്ക്  ഒരു നഷ്ടം കൂടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *