ഹര്‍ത്താല്‍ ദിവസം കായലില്‍ നിന്നും പിടികൂടിയ മീനിന്‍റെ വയറ് കീറിയപ്പോള്‍ കണ്ടത്

News

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിവസം കായലില്‍ നിന്നും പിടികൂടിയ മീനിന്‍റെ വയറ് കീറിയപ്പോള്‍ കണ്ടത് മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച വാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞവര്‍ പ്രദേശത്തേക്ക് ഓടിക്കൂടുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *