മഞ്ജു ഇന്ന് ഫിസ്ബുക്കില്‍ ഇട്ട ഫോട്ടോയ്ക്ക് മകള്‍ മീനാക്ഷി കൊടുത്ത കമന്റ്‌ കണ്ടോ കമന്റ്‌ ന്

News

മഞ്ജു ഇന്ന് ഫിസ്ബുക്കില്‍ ഇട്ട ഫോട്ടോയ്ക്ക് മകള്‍ മീനാക്ഷി കൊടുത്ത കമന്റ്‌ കണ്ടോ കമന്റ്‌ ന് അമ്മ കൊടുത്ത റിപ്ലേക്ക് 25000 ലൈക്ക്.. Shaare ചെയ്ത് സേഷം ഒപ്പണ്‍ ചെയ്യൂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *