സ്വന്തം ഭര്‍ത്താവിനെ ചതിച്ച് ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ അമ്മാവന്‍റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയ യുവതി

News

സ്വന്തം ഭര്‍ത്താവിനെ ചതിച്ച് ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ അമ്മാവന്‍റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയ യുവതിയെ പിടികൂടി അമ്മാവനെ ഭര്‍ത്താവും കൂട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് പഞ്ഞിക്കിട്ടു സംഭവം കോഴിക്കോട്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *