തുളസിമാലയണിഞ്ഞ് വിവാഹ വേഷത്തിൽ ദിലീപും അനുസിത്താരയും

News

തുളസിമാലയണിഞ്ഞ് വിവാഹ വേഷത്തിൽ ദിലീപും അനുസിത്താരയും ഇത് കണ്ട കാവ്യ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *