യുവതിയെ അടക്കാൻ ചെയ്ത കല്ലറ പൊളിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ

News

യുവതിയെ അടക്കം ചെയ്ത കല്ലറയില്‍ നിന്നും അലറല്‍ ശബ്തം ഒടുവില്‍ കല്ലറ പൊളിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *