പെണ്‍കുട്ടിയെ ചേലാകര്‍മം ചെയ്യുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം

News

പെണ്‍കുട്ടിയെ ചേലാകര്‍മം ചെയ്യുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം പുറത്തായി സംഭവം കോഴിക്കോട് കുട്ടികള്‍ ഇത് കാണരുത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *