കൊല്ലത്ത് ഒരു നാടിനെ മുഴുവൻ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ അദ്ധ്യാപികയുടെ മരണം ഞെട്ടിക്കും

News

കൊല്ലത്ത് ഒരു നാടിനെ മുഴുവൻ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ അദ്ധ്യാപികയുടെ മരണം എങ്ങനെ എന്നു അറിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ ശെരിക്കും ഞെട്ടും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *