പാകിസ്താനികളെ ഒരുങ്ങി ഇരുന്നോ ഒരു മലയാളി ജവാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ

News

പാകിസ്താനികളെ ഒരുങ്ങി ഇരുന്നോ ഒരു മലയാളി ജവാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ കരഞ്ഞുപോകും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *