കൊച്ചയിൽ നിന്നും ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം അടുത്ത വാഹനത്തിലെ യുവാവ് മൊബൈലില്‍

News

കൊച്ചയിൽ നിന്നും ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം അടുത്ത വാഹനത്തിലെ യുവാവ് മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തിയ വീഡിയോ ദൃശ്യം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *