കറപിടിച്ചു കറുത്തിരുണ്ട ചുണ്ടുകള്‍ തൊണ്ടിപ്പഴം പോലെ ചുവക്കാന്‍

News

കറപിടിച്ചു കറുത്തിരുണ്ട ചുണ്ടുകള്‍ വെറും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തൊണ്ടിപ്പഴം പോലെ ചുവക്കാന്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *