വയനാട്ടില്‍ മദ്യപിച്ചു വഴിയില്‍ കിടന്ന ആളെ മലപാംബ് വിഴുങ്ങി

News

വയനാട്ടില്‍ മദ്യപിച്ചു വഴിയില്‍ കിടന്ന ആളെ മലപാംബ് വിഴുങ്ങി വയറു കീറി പുറത്തെടുക്കുന്ന കാഴ്ച്ച മനകട്ടിയുള്ളവര്‍ കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *