ആദ്യഭർത്താവിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി അമ്പിളി ദേവി

News

ആദ്യഭർത്താവിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി അമ്പിളി ദേവി കേക്ക് മുറിച്ചു ആഗോഷിച്ചതിനെതിരെ നടി തുറന്നടിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *