മരിച്ച മകളെ തിരികെ ലഭിക്കാൻ അച്ഛൻ കുഴിമാടത്തിനു കാവൽ നിന്നതു 38 ദിവസം

News

മരിച്ച മകളെ തിരികെ ലഭിക്കാൻ അച്ഛൻ കുഴിമാടത്തിനു കാവൽ നിന്നതു 38 ദിവസം ഒടുവില്‍ നടന്നത് ഇങ്ങനെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *