മതിലു ചാട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല്‍ ഇതാണ്

News


കോഴിക്കോട് കോളേജ് ഹോസ്ടലിലെ മതിലു ചാട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല്‍ ഇതാണ് ഒരു ഒന്നോനോര ചാട്ടം ആയിപോയി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *