കല്യാണ ദിവസം അടിച്ചു പാമ്പായി വന്ന വരൻ വെറുതെ നിന്ന വധുവിന്റെ അമ്മാവനെ എടുത്തിട്ട് തല്ലി

News

കല്യാണ ദിവസം അടിച്ചു പാമ്പായി വന്ന വരൻ വെറുതെ നിന്ന വധുവിന്റെ അമ്മാവനെ എടുത്തിട്ട് തല്ലി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *